Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Článok 1
 
Vznik, tvorba a účel fondu
 
1. Fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej len FRZP) zriaďuje Slovenská poľovnícka komora (ďalej len SPK) v súlade s § 42, ods. 2) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), zo zdrojov podľa § 4, bod.2, písm. e) Stanov SPK ako účelový fond na centrálnej a regionálnych úrovniach. Prostriedky z tohto fondu sa môžu použiť len na účely stanovené v tejto smernici.
2. Fond sa tvorí z členských poplatkov za hektár poľovnej plochy, začlenenej do príslušného poľovného revíru obhospodarovaného poľovníckou organizáciou alebo základnou organizačnou jednotkou SPK (ďalej len užívateľ poľovného revíru).
 
3. Prostriedky fondu slúžia na podporu činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.
 
4. Fond spravuje a o použití prostriedkov z FRZP rozhoduje prezídium SPK (centrálny fond) a predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory (regionálny fond).
 
Článok 2
 
Výška poplatkov do fondu
 
1. Základom pre určenie výšky odvodov poplatkov do FRZP je výmera poľovných pozemkov príslušného poľovného revíru. 
 
Článok 3
 
Povinnosti SPK
 
1.  Kancelária SPK zabezpečuje pre členov SPK bezplatný informačný a poradenský servis o aktuálnych výzvach, ktorých cieľ je v súlade s čl. 1, ods.3) tejto smernice.
 
2.  Kancelária SPK je povinná priebežne sledovať výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ a operatívne o nich   informovať potenciálnych žiadateľov, členov SPK.
 
3.  Kancelária SPK zostavuje rozpočet fondu, vedie evidenciu centrálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte.
 
Článok 4
 
Povinnosti OPK
 
1. Kancelária OPK na podklade vydaných rozhodnutí o vymeraní poplatku vedie prehľadnú evidenciu, z ktorej je zrejmá výška vymeraných poplatkov jednotlivým užívateľom poľovných revírov, ako aj  časový priebeh ich úhrad.
2. Kancelária OPK zostavuje rozpočet a vedie evidenciu regionálneho fondu na strane príjmov a výdavkov. Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte alebo na bežnom účte OPK na samostatnom podúčte alebo so samostatnou dôslednou evidenciou. 
 
3. Na základe uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23.1.2010, z členských poplatkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov, ostáva k dispozícii pre OPK 80 %, z toho pre tvorbu regionálneho FRZP si OPK vyčlení minimálne 20 %.  Príslušné OPK zvyšok prijatých platieb t.j. 20 % odvedú na SPK najneskôr do 31.3. b.r., z ktorých SPK odvedie minimálne 5 % na osobitný účet FRZP.
 
Článok 5
 
Použitie prostriedkov z fondu
 
1. Prostriedky fondu sú určené prioritne na spolufinancovanie prípravy a realizácie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú v súlade s čl. 1, ods. 3) tejto smernice.
2. Za oprávnené použitie prostriedkov fondu sa považuje aj spolufinancovanie nasledovných aktivít:
a) plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie rozvoja poľovníctva (§ 42 ods.1 písm. i) zákona) a úloh veľkoplošného poľovníckeho hospodárenia (§ 18 zákona) 
b) plnenie úloh súvisiacich s organizáciou celoštátnej výstavy trofejí (§ 23, ods. 10 zákona) a chovateľských prehliadok vrátane odbornej prípravy členov hodnotiteľských komisií (§ 42, ods. 1 písm. g zákona)
c) plnenie úloh pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku poľovníctva a pri spracovaní prvotných štatistických údajov a evidencií na úseku poľovníctva (§ 42, ods. 1 písm. h) a j) zákona)
d) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením vzdelávania členov poľovníckej stráže a členov skúšobných komisií (§ 80, ods. 13 a 14 zákona)
e) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu streleckých, kynologických a sokoliarskych podujatí 
f) plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením prípravy a priebehu poľovníckych podujatí zameraných na prácu s mládežou a na šírenie poľovníckych tradícií, kultúry a etiky
g) podpora výskumu v poľovníctve a zavádzanie jeho výsledkov do poľovníckej praxe
 
Článok  6
 
Poskytovania prostriedkov fondu
 
1. Prostriedky  fondu na aktivity podľa čl. 5 sa poskytujú na základe písomne odôvodnenej žiadosti, z ktorej musí byť zrejmá výška požadovanej finančnej podpory a jej podiel na celkových nákladoch, účel a efektívnosť využitia prostriedkov. Finančná podpora z centrálneho fondu SPK sa zásadne poskytne len na významné akcie medzinárodného a celonárodného významu, v prípade živelnej pohromy, mimoriadnej nákazovej situácie alebo činnosti koncepčného charakteru. 
 
2. Poľovnícke organizácie alebo základné organizačné jednotky SPK predkladajú žiadosti o poskytnutie prostriedkov z regionálneho fondu predstavenstvu príslušnej OPK. 
 
3. Žiadosti o finančnú podporu aktivít nadregionálneho významu a charakteru predkladajú OPK prezídiu SPK.
 
Článok 7
 
Záverečné ustanovenia
 
1. Táto smernica o zriadení FRZP nadobúda účinnosť dňom schválenia I. snemom SPK dňa 11.06.2011.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZ~.pdf[smernica, formát .pdf]65 kB
Stiahnúť tento súbor (FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf)FRZP_23_5_2014_usmernenie.pdf[Usmernenie k pravidlám čerpania finančných prostriedkov z FRZP]88 kB
Nachádzate sa tu: Home Predpisy Predpisy-Legislativa Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva