Kynologické predpisy

Poľovnícka kynológia je neoddeliteľnou súčasťou poľovníctva, používanie poľovných psov pri love je späté s poľovníctvom odnepamäti. Predpisy vydané na jeho realizáciu ukladajú užívateľom poľovných revírov používať pri výkone práva poľovníctva poľovne upotrebiteľné psy.

Na zabezpečenie riadneho preskúšania poľovných psov, ich pripravenosti na používanie v poľovníckej praxi vydala Slovenská poľovnícka komora v roku 2013 Kynologické predpisy. Tieto zahŕňajú súhrnný materiál o organizácii a priebehu skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov a o rozhodcoch pre posudzovanie na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov (PUP). Vo všeobecnej časti Kynologické predpisy SPK sa zaoberajú účelom, druhom a zameraním skúšok PUP, podmienkami účasti na skúškach, spôsobom posudzovania, klasifikáciou, právami a povinnosťami vodičov, rozhodcov ako aj  organizátorov. V ďalšej časti sú podrobne popísané jednotlivé disciplíny, ktoré sa na tých – ktorých skúškach posudzujú podľa jednotlivých druhov skúšok a minimálnymi požiadavkami, ktoré pes musí splniť, aby preukázal schopnosť použitia v praxi pri love a dohľadávaní zveri.

Skúšobné poriadky sú rozdelené podľa jednotlivých skupín poľovných psov (stavače, malé plemená a retrievery, duriče, farbiare a brloháre). Záverečná časť Kynologických predpisov sa zaoberá čakateľmi na rozhodcov  a rozhodcami pre posudzovanie výkonu plemien poľovných psov. účel.

Kynologické predpisy sú k dispozícii za cenu 5,50€/ ks.

Nachádzate sa tu: Home Poľovnícke kurzy Ponuka učebnej literatúry Kynologické predpisy